Creataí Tuairiscithe

Tionscadal um Nochtadh Carbóin      


Is eagraíocht idirnáisiúnta, neamhbhrabúis é an Tionscadal um Nochtadh Carbóin a sholáthraíonn ardán tuairiscithe domhanda d’eagraíochtaí chun a straitéis astaíochtaí agus bainistíochta carbóin a thomhas, a nochtadh agus a roinnt. Faigheann freagróirí scór idir A agus F a léiríonn leibhéal a bhfeasachta agus a mbainistíochta ar a n-astaíochtaí carbóin.
 
Tá Grúpa CIÉ ag tuairisciú ar an ardán CDP ar bhonn bliantúil ó 2020.
 

Comhshocrú Domhanda na Náisiún Aontaithe  

Comhshocrú Domhanda na Náisiún Aontaithe bunaithe ar dheich gcolún a chuireann cearta an duine, cearta saothair, cosaint an chomhshaoil agus frith-éilliú i ngnólachtaí chun cinn.
 
Chuaigh Grúpa CIÉ le Comhshocrú Domhanda na Náisiún Aontaithe in 2022 chun a chinntiú go leanaimid an cleachtas is fearr maidir le cleachtais inbhuanaithe atá freagrach go sóisialta a ghlacadh. Trí chlárú le Comhshocrú Domhanda na Náisiún Aontaithe, geallann CIÉ beartais a chur i bhfeidhm chun tacú le cearta an duine agus cosaint an chomhshaoil ar fud oibríochtaí agus an slabhra luacha.


 

Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta

In 2021, d’fhorbair an tÚdarás um Gheilleagair Nua agus um Théarnamh (NewERA) creat tuairiscithe don earnáil tráchtála leath-Stáit chun aghaidh a thabhairt ar chuspóirí gníomhaíochta aeráide.

Cuimsíonn an creat tuairiscithe cúig thiomantas nach mór do fhreagróirí a shíniú:
1. Rialachas Cuspóirí Gníomhaithe Ar Son na hAeráide
2. Sprioc Tomhais & Laghdaithe Astaíochtaí
3. Astaíochtaí a Thomhas agus a Luacháil in Measúnaithe Infheistíochta 
4. Geilleagar Ciorclach agus Soláthar Glas
5. Nochtadh a Bhaineann le Aeráid i Tuairisciú Airgeadais

Thuairiscigh Grúpa CIÉ do NewERA den chéad uair go luath i 2023, agus leanfaidh siad ag tuairisciú ar an dul chun cinn a rinneadh i dtreo chúig thiomantas an chreata gníomhaithe ar son na haeráide go leathbhliantúil.

 

Treoir um Inbhuanaitheacht Chorparáideach an AE  

TTugadh isteach Treoir um Thuairisciú Inbhuanaitheachta Corparáideach an AE chun a chinntiú go dtuairiscíonn cuideachtaí faisnéis inbhuanaitheachta iontaofa agus inchomparáide a theastaíonn ó infheisteoirí agus ó pháirtithe leasmhara eile. Cuimseoidh an CSRD an ‘pheirspictíocht ábharthachta dúbailte’, rud a chiallaíonn go gcaithfidh cuideachtaí tuairisciú faoin gcaoi a dtéann saincheisteanna inbhuanaitheachta i bhfeidhm ar a ngnó agus faoina dtionchar féin ar dhaoine agus ar an gcomhshaol.
 
Tá Grúpa CIÉ ag ullmhú chun tuairisciú faoin CSRD agus ag obair chun riachtanais an chreata a chur i bhfeidhm inár nósanna imeachta tuairiscithe roimh an tréimhse tuairiscithe éigeantach ó 2025 ar aghaidh.

 

Rialacháin Tacsanomaíochta an AE  

In 2020, bhunaigh an Coimisiún Eorpach Creat Tacsanomaíochta an AE mar chóras aicmithe chun liosta de ghníomhaíochtaí eacnamaíocha atá inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil de a bhunú. Chun Rialachán Tacsanomaíochta an AE a chomhlíonadh, ceanglófar ar chuideachtaí incháilithe a aithint agus tuairisciú a dhéanamh ar an gcaoi, agus a mhéid, a ailíníonn a gcuid gníomhaíochtaí gnó leis an Rialachán Tacsanomaíochta.
 
Tá CIÉ ag ullmhú le nochtadh faoi Tacsanomaíocht an AE.
 

Tascfhórsa um Nochtadh Airgeadais a Bhaineann leis an Aeráid  

Déanann an TCFD moltaí maidir le nochtadh níos éifeachtaí a bhaineann leis an aeráid agus chun cinntí infheistíochta eolasacha agus forbairt straitéiseach a chur chun cinn. Déanann an TCFD struchtúr ar nochtadh a bhaineann leis an aeráid timpeall ar cheithre phríomhcholún:
• Rialachas
• Straitéis (lena n-áirítear anailís ar chásanna)
• Méadrachtaí agus Spriocanna
• Rioscaí agus Deiseanna

In 2021, thacaigh Grúpa CIÉ leis an gcreat TCFD agus tá sé ag leanúint ag obair chun ár dtuairisciú a bhaineann leis an aeráid a ailíniú leis na moltaí.

Tionscnamh Spriocanna Bunaithe ar Eolaíocht   

Cuidíonn an SBTi le cuideachtaí agus eagraíochtaí spriocanna uaillmhianacha laghdaithe astaíochtaí gás ceaptha teasa eolaíocht-bhunaithe (SBTanna) a leagan síos agus a bhaint amach.
Is spriocanna iad SBTanna atá ailínithe leis an eolaíocht aeráide is déanaí agus atá comhsheasmhach le téamh domhanda a theorannú go maith faoi bhun 2 chéim Celsius os cionn leibhéil réamhthionsclaíocha, mar atá leagtha amach i gComhaontú Pháras. Tá SBTanna deartha chun a chinntiú go ndéanann cuideachtaí a gcuid cothrom maidir le hastaíochtaí domhanda a laghdú agus chun na tionchair is measa a bhaineann le hathrú aeráide a chosc.
 
Shínigh Grúpa CIÉ chuig an SBTi in 2023 agus tá muid ag ullmhú chun ár spriocanna a fhíorú ag an SBTi.