Páirtithe leasmhara

 

An Roinn Iompair                                                                                                                                                                                                                                                              

Seasann an Roinn Iompair mar mháthair-roinn CIÉ. Oibríonn CIÉ go dlúth i bpáirtíocht leis an Roinn a fhad is go gcinntítear go mbaintear a gcuspóirí straitéiseacha amach, is iad sin:

  • an soláthar maidir le córas iompair phoiblí dea-fheidhmiúil, comhtháite a chur ar fáil;
  • an soláthar maidir le hiompar poiblí ardchaighdeánach a chur ar fáil ar chostas réasúnta don chustaiméir agus don cháiníocóir;
  • forbairtí nua i dtaobh iompar poiblí agus bóithre a chomhlíonadh de chun inbhuanaitheacht na hÉireann a fheabhsú;
  • seachadadh tráthúil cost-éifeachtúil an chláir infheistíochta Iompair Poiblí a chinntiú, i gcomhréir leis na Torthaí Straitéiseacha Náisiúnta arna leagadh amach ag an Phlean um Fhorbairt Náisiúnta 2018-2027 agus ag Tionscadal Éireann 2040.

Faigheann Iarnród Éireann maoiniú de thairbhe Conradh Ilbhliantúil Bonneagair a thagann díreach ón Roinn Iompair.
Logo of national transport authority

An tÚdarás Náisiúnta Iompair (ÚNI)Tá sé mar sprioc ag an ÚNI príomhstraitéisí a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm, príomhstraitéisí a bheas in ann modh iompair inmharthana ardchaighdeánach inrochtana a chumadh chun daoine thar phobail in Éirinn a thabhairt le chéile. Chuaigh cuideachtaí an Ghrúpa CIÉ i rannpháirtíocht leis an ÚNI trí Chonarthaí Dámhachtainí Díreacha le haghaidh an tsoláthair maidir le seirbhísí iompair phoiblí neamhbhrabúsach, soch-riachtanach in Éirinn. Oibríonn an Grúpa CIÉ go dlúth leis an ÚNI ar roinnt taobh de bhrí ar ról fairsing an ÚNI maidir le hiompar poiblí, lena n-áirítear:

  • Ticéadú comhtháite, táillí agus faisnéise poiblí a sholáthar;
  • Líonra iompair phoiblí comhtháite inrochtana a fhorbairt;
  • Bonneagar busanna chomh maith le deiseanna flíteanna agus rothaíochta a sholáthar;
  • Branda iompair phoiblí aonarach a fhorbairt agus a chur i gcrích.

Logo of department of education and skillsAn Roinn Oideachais agus Scileanna (ROS)Tacaíonn an Scéim Iompair Scoile seo le modh iompair na bpáistí chuig scoil agus ar ais agus iad ag ina gcónaí faoin tuath óna scoil is cóngaraí. Tá Bus Éireann i gceannas ar an scéim ar son na Ranna Oideachais agus Scileanna.
 

 

 

An Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí (RGFCS)                                                                                                                                                                                                                                                       

Tá gach uile dhuine a bhfuil ar a laghad 66 bliain d’aois acu, (agus cónaí dleathach buan acu sa Stát) i dteideal na Scéime Saorthaistil. Tá beagnach gach seirbhís CIÉ clúdaithe leis an Scéim seo. Tá roinnt daoine faoi 66 bliain d’aois atá i dteideal di chomh maith. I gcás go bhfuil tú i dteideal saorthaistil, ní mór an cárta eisithe chugat a thabhairt leat gach uair a bhíonn iompar poiblí éigin in úsáid agat. Tá an scéim maoinithe ag an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí.