Inbhuanaitheacht agus an CIÉ

Inbhuanaitheacht agus an CIÉ

Ag Grúpa CIÉ, tá inbhuanaitheacht ag croílár ár straitéise agus is é ár sprioc uileghabhálach gnó inbhuanaithe a thiomáint. Le tacaíocht ónár bpáirtithe leasmhara, an Roinn Iompair (DoT) agus an tÚdarás Náisiúnta Iompair (NTA), tá sé mar aidhm againn na spriocanna náisiúnta atá leagtha amach sa Phlean Gníomhaithe ar son na hAeráide (CAP) 2023 a bhaint amach agus tacú le cuspóirí Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na NA. (SDGanna na NA).

Is plean gníomhaíochta é straitéis inbhuanaitheachta Ghrúpa CIE atá dírithe ar thrí cholún na hinbhuanaitheachta: sóisialta, eacnamaíoch agus comhshaoil. Tá ár spriocanna agus ár dtionscnaimh inbhuanaitheachta frámaithe laistigh de dheich réimse gníomhaíochta, a chuimsíonn topaicí mar bhithéagsúlacht, éagsúlacht agus comhdheiseanna, agus éifeachtúlacht fuinnimh.
Táimid tiomanta do bheith inár ngnó lán-inbhuanaithe agus comhoibrímid go dlúth lenár gcomhpháirtithe chun inbhuanaitheacht a leabú ar fud ár n-oibríochtaí agus ár slabhra breisluacha. Chun léargas iomlánaíoch agus domhanda ar inbhuanaitheacht a chinntiú tá ár straitéis deartha againn chun ailíniú le SDGanna na Náisiún Aontaithe agus le beartas aeráide (AE) an Aontais Eorpaigh.

 

Tiomantais an Ghrúpa CIÉ

Misean, Fís agus Luachanna Ghrúpa CIÉ


Ár Misean  mission-(002).png

Ag Grúpa CIÉ, táimid tiomanta do sheirbhísí iompair éifeachtúla inrochtana a sholáthar a fheabhsaíonn cáilíocht na beatha dár bpaisinéirí agus a chuireann cuimsiú sóisialta chun cinn. Is é ár misean líonra iompair phoiblí atá sábháilte, éifeachtúil agus ísealcharbóin a sholáthar ar fud na hÉireann, ag cur le todhchaí níos glaise agus níos inbhuanaithe.
 

Ár bhFís  vision-(002).png

Táimid tiomanta, i dteannta lenár bpaisinéirí, ár gcomhpháirtithe agus ár bpobail iompar poiblí a athrú go fórsa cumhachtach d’athrú dearfach comhshaoil, sóisialta agus eacnamaíoch.

Iompar Ísealcharbóin 

 
Ár bhflíteanna bus agus iarnróid a athrú go feithiclí astaíochtaí píopa eireabaill ísealcharbóin

 

Fuinneamh In-athnuaite 

 
Tosaíocht a thabhairt do theicneolaíochtaí éifeachtúla agus foinsí fuinnimh in-athnuaite a ghlacadh

Úsáid Acmhainne Freagrach

 
Úsáid inbhuanaithe acmhainní a chur chun cinn, an comhshaol a chosaint do na glúine atá ann faoi láthair agus do na glúine atá le teacht

 

Pobail Chuimsitheacha


Pobail éagsúla agus uilechuimsitheacha a chothú ina ndéantar luach, meas agus cumhacht ar gach duine

Ár Luachanna  values-(002).pngComhpháirtíocht, Ionracas, Éifeachtacht, Meas 

Earnáil Iompair na hÉireann

Is ionann iompar agus an dara foinse is mó d’astaíochtaí GHG in Éirinn agus astaítear os cionn 11.6 milliún   tonna de GHGanna in 20221, arb ionann iad agus 19.1% d’astaíochtaí iomlána. 

Léigh níos mó

Réimsí Gníomhaíochta Inbhuanaitheachta Ghrúpa CIÉ

Tá Grúpa CIÉ ag gníomhú chun ár spriocanna laghdaithe 51% GHG a bhaint amach le haistriú go teicneolaíocht flít astaíochtaí ísle agus nialasacha agus bearta a thabhairt isteach chun éifeachtúlacht fuinnimh a mhaolú agus a fheabhsú ar fud oibríochtaí.  

Léigh níos mó

Straitéis Inbhuanaitheachta an CIÉ

Sa bhliain 2020, leag muid plean amach le bheith inár ngnó cruinn, inbhuanaitheacht agus mór le cúrsaí aeráide agus cé nach bhfuil muid ag tús ár n-aistear faoi láthair, tá muid fíorthiománta chun an cur chun cinn a luathú.


Léigh níos mó