Inbhuanaitheacht agus an CIÉ

Tá iompair poiblí inbhuanaitheachta i lár an Aonaigh maidir le Clár an Fhorbairt Inbhuanaitheachta 2030 de chuid na NA  mar aon leis na 17 Sprioc d’Fhorbairt Inbhuanaitheachta (SFI). Is modh iompair ísealcharbóin tíosach ar fhuinneamh é iompair phoiblí agus seasann sé mar bhealach chun daoine a nascadh leis a bpobal, suíomhanna oideachais agus áiteanna oibre. Tá sé mar sprioc ag Plean Ghníomhú ar son na hAeráide 2021  d’Éireann astaíochtaí CO2 a laghdú de 42-50% faoi 2030, beart a bheas ar a laghad 500,000 aistear siúil, rothaíochta agus iompair phoiblí a dhéanamh in áit feithiclí aonaracha. Tá ról ar leith ag an Grúpa CIÉ maidir leis na spriocanna seo a bhaint amach.

Na rudaí atá idir lámha againn

Is príomhghné é iompair phoiblí maidir le forbairt inbhuanaitheachta, agus tá sé mar rún againn córas iompair phoiblí sábháilte agus inrochtana a chur ar fáil, agus go laghdófar drochthionchar na timpeallachta mar gheall air. Oibríonn an Grúpa Stiúrtha CIÉ thar Bhus Éireann, Bus Átha Cliath agus Iarnród Éireann chun straitéis chuimsitheach s’againn, dírithe ar inbhuanaitheacht sóisialta agus eacnamaíocha na timpeallachta, a chur i bhfeidhm.
 
Leag CIÉ agus an Grúpa Stiúrtha Inbhuanaitheachta spriocanna amach atá dírithe ar ár gcoimitmintí roimh inbhuanaitheacht. Tá na spriocanna seo i gcomhréir le reachtaíocht aeráid na hÉireann agus AE.

Clúdaítear na réimsí tosaíochta seo a leanas leis an phunann Inbhuanaitheachta de chuid an Ghrúpa CIÉ:

• Gníomhú ar son na hAeráide
• Forbairt atá Dírithe ar Iompar
• Tomhaltas agus Táirgeacht Freagrach
• Athléimneach Aeráide
• Bithéagsúlacht
• Rannpháirtíocht Pobail agus Oidhreacht
• Sláinte agus Folláine
• Comhionannas Inscne agus Comhdheiseanna
• Comhpháirtíochtaí

Athbhreithniú Bliantúil an Ghrúpa CIÉ 2021

Bliain i ndiaidh ár chéad Straitéis Inbhuanaitheachta (Meitheamh 2020 go dtí Meitheamh 2021), chríochnaigh muid ár chéad Athbhreithniú Bliantúil Grúpa CIÉ.

Cliceáil anseo chunAthbhreithniú Bliantúil Inbhuanaitheacht an Ghrúpa CIÉ 2021 anseo

Triail na Busanna Hidrigine

D’éirigh leis an Ghrúpa CIÉ, mar aon le Bus Átha Cliath, Bus Éireann in éineacht le páirtithe leasmhara ó Hidrigin Soghluaisteacht Éireann agus Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath an chéad Fheithicil Leictreach Chill Bhreosla Hidrigin-chumhachtaithe a thriail ar bhóithre na hÉireann. Ba é seo an chéad chéim i dtreo teicneolaíocht chill bhreosla saor ó astaíochtaí.
I mí Iúil 2021, tar éis an triail tosaigh den bhus hidrigine, cuireadh trí bhus dhá stór, déanta de chill bhreosla hidrigine, i bhfeidhm sa mhórcheantar Bhaile Átha Cliath mar chuid den scéim maidir le teicneolaíocht de bhreoslaí malartacha á dhéanamh ag an Údarás Náisiúnta Iompair (ÚNI) in éineacht le Bus Éireann.
 

Straitéis Inbhuanaitheachta an CIÉ

Tá ról ar leith ag CIÉ anois chun cuidiú thabhairt in éadan na ndúshlán eacnamaíoch, sóisialta agus timpeallachta.
Is ionann ár straitéis inbhuanaitheachta agus plean gnímh comhordaithe thar an Ghrúpa agus bíonn sé de rún againn oibríochtaí a chur ar aon líne leis na spriocanna mar a atá leagtha amach ag an Phlean náisiúnta um Ghníomh Aeráide agus ag na N.A. Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe

Léigh níos mó 

Caighdeán an Aeir

Titeann úsáid breosla gach uile bhliain agus muid ag athnuachan ár bhflít bus agus ag ardú ár gcuid éifeachtacha thar ár n-oibríochtaí ar fad.

Léigh níos mó

Plódú

Is féidir le bus amháin áit thart faoi 80 gluaisteán príobháideach a ghlacadh, beart a laghdófar plódú tráchta agus tranglam tráchta fud fad na gcathracha. Tig le traein chomaitéireachta breis agus 1,000 paisinéir a iompar.

Léigh níos mó

Forbairt Inbhuanaithe

Tá Grúpa an CIÉ dírithe ar a ról maidir le Clár na Forbartha Inbhuanaithe 2030 de chuid na Náisiúin Aontaithe.

Léigh níos mó

Gníomhú ar son na hAeráide

Tá ról lárnach ar leith ag an Ghrúpa CIÉ maidir leis an straitéis náisiúnta faoi dhícharbónú a dhéanamh agus tá sé ag cur a bhfreagrachtaí i dtaobh athrú aeráide de chun tosaigh.

Léigh níos mó